Innføring i trygghetssirkelen

cos-kurs foreldrerollen trygghetssirkelen Jan 03, 2022

COS står for Circle of Security, som oversettes til Trygghetssirkelen. Den er et slags visuelt kart over barnas emosjonelle behov, hvor øverste delen av sirkelen viser barnas behov når de er ute og utforsker verden

Nederste del av sirkelen viser deres behov når de kommer til oss for å søke trygghet. Sirkelen er koblet sammen av et par hender som symboliserer oss omsorgsgivere som er barnets trygge utgangspunkt for utforskning og nødvendige havn å komme til etterpå.

Gjennom kurset at vi utgangspunkt i de ulike behovene som dukker opp, og hvorfor det er så betydningsfullt å møte barnet over hele sirkelen.
 
Om du synes det er vanskelig å håndtere barnas sinne, sutring, frykt eller andre følelserutbrudd som dukker opp på sirkelen, vil du gjennom kurset få gode verktøy som styrker deg i dette.
  

All atferd er kommunikasjon

Et grunnprinsipp i dette foreldrekurset er at atferd er kommunikasjon, og atferd er signal på et emosjonelt behov.

Foreldreveiledning har ofte fokus på å hjelpe foreldre til å endre barnas uønsket atferd. I COS-kursene er fokuset noe annet: Vi ønsker å gi foreldre verktøy til å se bak atferden for å å vite hvordan vi kan møte barna på best mulig måte. Noen ganger skjer de positive endringene i barnet når vi som foreldre endrer vår tilnæring til barnet.
 
Istedenfor å fokusere på «om barnet gjør sånn - gjør sånn for å endre det» prøver vi heller å tenke: «Hvis barnet gjør sånn, hva betyr det?»
 
Målet med kurset er å forstå bedre barnas behov bak atferden. Hvorfor? Jo, for forskning viser at det vil føre til at vi kan:
 
  • Forstå barna bedre og la dem føle seg forstått

  • Skape trygg tilknytning

  • Styrke selvfølelsen til barnet

     

Trygg tilknytning

Tilknytning er et usynlig bånd mellom oss og barna. Et viktig grunnlag for å møte verden og livet ut i fra. For hver gang barnet opplever å gå ut på sirkelen og utforske og komme inn igjen til oss som er hendene, styrkes vår relasjon.

Gjennom trygghetssirkelen gis vi redskap til å forstå barnas atferd med fokus på de bakenforliggende behovene. «Hva er behovet bak barnets atferd/oppførsel/følelsesutbrudd?»
 
Fokuset skifter fra hvordan endrer jeg denne atferden, til hvordan forstår jeg denne atferden.
 
Da kan vi i mye større grad hjelpe barnet til å selv forstå sine egne følelser som driver frem atferden, og på den måten vil de på sikt lære seg å regulere seg selv. Et av resultatene blir også at barnet vil utvikle seg til å bli mer indre enn ytre styrt når det skal ta valg. Det vil bidra til en sunn selvstendighet og god selvfølelse.
 
Denne måten å tilnærme oss barna på, innebærer at vi har en empatisk tilnærming til barna våre. Vi trenger å ha en nysgjerrighet og et ønske om å forstå. Dette vil igjen lære barnet også å bli mer empatisk i møte med sine omgivelser når det vokser til.
 
Ved å møte, støtte og glede oss over barnet vårt over hele sirkelen, vil barnet oppleve en trygg tilknytning med oss som foreldre. Denne trygge basen vil gi dem det de trenger for å modig og trygge tørre å utforske verden og finne sin tilhørighet.